Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten.


1. Voorwaarden auteursrecht, disclaimer en copyright


1. © 2019. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de uitgever noch de auteur aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.


Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze
waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke
bescherming van intellectueel eigendom.


De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd,
gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website.


Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.